Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Goederenvervoervolume alweer enkele jaren stabiel op niveau van voor crisis

Goederenvervoervolume alweer enkele jaren stabiel op niveau van voor crisis

Goederenvervoervolume alweer enkele jaren stabiel op niveau van voor crisis

Toelichting


Goederenvervoerstromen in Nederland in 2004 en 2013, in miljoen ton. Bron: CBS; bewerking KiM.
Ontwikkeling goederenvervoerstromen 2004-2013, met onderscheid naar vervoerd gewicht in Nederland (links) en ladingtonkilometers op Nederlands grondgebied (rechts). Bron: CBS; bewerking KiM.  • In de afgelopen tien jaar nam het vervoerd gewicht voor alle modaliteiten tezamen met 4 procent toe. In 2013 bleef het vervoerd gewicht vrijwel gelijk aan 2012. Het aantal ladingtonkilometers op Nederlands grondgebied nam ten opzichte van 2012 in 2013 met 1 procent toe.

  • Het internationale vervoer kende een dieptepunt in 2009. In 2013 lag de omvang van het internationale vervoer echter weer ruim boven het niveau van 2009, maar nog niet helemaal op het niveau van voor de crisis (2008).

  • Het binnenlands vervoer van goederen (vervoerd gewicht) is sinds 2007 vrijwel continu afgenomen. In 2013 vertoonde het binnenlands vervoer nog geen tekenen van herstel: het vervoerd gewicht lag ruim 10 procent onder het niveau van voor de crisis (2008). De malaise in de bouw is hiervoor een belangrijke oorzaak (zie ook Achtergrond 'Malaise in de bouw belemmert herstel binnenlands vervoer'). Het bouwverkeer kenmerkt zich veelal door het vervoer van groot gewicht over een korte afstand. Hierdoor werkt de bouwmalaise sterker door in het vervoerd gewicht dan in de ladingtonkilometers.

Verdieping en verklaring


Verklaring ontwikkeling vervoerd gewicht tussen 2004 en 2013 (index 2004=100). Bron: KiM.  • Vijf macrotrends liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van het vervoerd gewicht: economische groei, verdienstelijking, internationalisering, dematerialisatie en daling van de reële transportkosten.

  • De economische groei (+12 procent) en internationalisering (+23 procent) zijn belangrijke verklaringen voor de groei van het goederenvervoer tussen 2004 en 2013. Tegelijkertijd is de groei getemperd doordat economische activiteiten zijn verschoven naar de dienstensector. Bovendien worden de vervoerde producten steeds hoogwaardiger en lichter (zie ook Achtergronden 'Economie en internationalisering drijvende krachten achter groei goederen' en 'Structurele trends in het goederenvervoer sinds 1980').

  • Er resteert een daling van 22 procentpunten die met de vijf genoemde verklaringen niet expliciet kan worden geduid. De ontwikkelingen in de periode 2004-2013 waren nogal veranderlijk, met een sterke toename van het vervoer tussen 2004 en 2008 en vervolgens een sterke afname.

Gebruikte afkortingen