Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Multimodaal achterlandvervoer van containers steeds meer zee-zee en minder over de weg

Multimodaal achterlandvervoer van containers steeds meer zee-zee en minder over de weg

Multimodaal achterlandvervoer van containers steeds meer zee-zee en minder over de weg

Toelichting


Ontwikkeling modal split in het multimodale achterlandvervoer van containers in de Rotterdamse haven, in miljoen TEU (links) en in aandelen (rechts). Bron: HbR (2014). • Tot en met 2011 kende Rotterdam een meer dan gemiddelde groei van de zee-zeedoorvoer (ook wel 'feeder' of 'transhipment' genoemd). Het modal-split-aandeel van de zee-zeedoorvoer nam toe van 24 procent in 2004 tot 39 procent in 2011. Daarna daalde het aandeel zee-zeedoorvoer weer tot 35 procent.

 • Het aandeel van binnenvaart en spoor in het vervoer van en naar Rotterdam was tussen 2004 en 2013 vrij constant, 22 respectievelijk 7 procent (met uitzondering van de periode 2006-2009, waarin voor zowel binnenvaart als spoor het aandeel 1 procent hoger lag).

 • Het aandeel wegvervoer is tussen 2004 en 2013 vrijwel continu gedaald, van 46 procent naar 35 procent. Het achterlandvervoer vanuit Rotterdam over de weg schommelt de laatste vier jaar rond de 4 miljoen TEU en ligt daarmee ruim onder het piekjaar 2007 (4,7 miljoen TEU).

 • Ten opzichte van het wegvervoer zijn het multimodale vervoer per spoor en binnenvaart de afgelopen jaren relatief belangrijker geworden in het achterlandvervoer van Rotterdam.

 • Het binnenlands vervoer van containers per binnenschip is de afgelopen jaren gegroeid, terwijl het spoorvervoer is gedaald.

Verdieping en verklaring


Aantal containerlijndiensten per week per spoor, binnenvaart en short sea in relatie met de belangrijkste havens in de range Hamburg-Le Havre (HLH). • Voor het vervoer per spoor en binnenvaart van en naar het achterland is de aanwezigheid van vervoersdiensten van en naar Rotterdam een noodzakelijke voorwaarde. Zo heeft Rotterdam een uitgebreid dienstennetwerk van en naar het achterland via short sea, binnenvaart en spoor.

 • Voor een optimale verdeling van maritieme containers over de intercontinentale lijndiensten zijn er omvangrijke containerstromen tussen zeehavens onderling. Zo is een substantieel deel van het containervervoer tussen Rotterdam en Antwerpen en daarmee ook van de containerdienstlijnen gericht op deze specifieke feedercontainers. Hierdoor zijn er in West-Nederland meer Antwerpse dan Rotterdamse lijndiensten en in Vlaanderen juist meer Rotterdamse dan Antwerpse (zie figuur). Overigens speelt hier ook mee dat de containers tussen Rotterdam en West-Nederland en tussen Antwerpen en Vlaanderen vanwege de korte afstand vooral over de weg worden vervoerd.

 • Het Nederlandse achterland wordt vooral bediend door Rotterdam, maar ook voor een deel door Antwerpen.

 • In het internationale achterlandvervoer heeft het aandeel zee-zeedoorvoer tot 2011 kunnen groeien doordat de reders hun containerstromen op Rotterdam concentreerden. Door concurrentie in de HLH-range is er wel sprake van een continue verschuiving van containerpakketten tussen de havens. Dit heeft grote invloed op de omvang van de zee-zeedoorvoer van containers in Rotterdam.

 • Rotterdam heeft over land goede verbindingen per binnenvaart en spoor met Duitsland, vooral met de regio Noordrijn-Westfalen, maar ook met Baden-Württemberg en Rijnland-Palts. De Duitse zeehavens moeten het vooral hebben van spoorverbindingen met het achterland. Daarnaast kent Rotterdam ook goede binnenvaartverbindingen met België en met Oost-Frankrijk.

 • Tussen 2004 en 2009 groeide het containervervoer per spoor van Rotterdam met het Duitse achterland sterk, van 250.000 TEU tot meer dan 600.000 TEU. Na 2009 is dit containervervoer afgenomen tot 540.000 TEU in 2013 (Destatis, 2014). Hiernaast was sprake van een sterke toename van het containervervoer per binnenschip van Rotterdam naar het Duitse achterland, tot meer dan 1 miljoen TEU in 2007. Het containervervoer per binnenschip nam vervolgens weer af tot 880.000 TEU in 2013 (Destatis, 2014).

Gebruikte afkortingen