Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

Verdere afname van kosten van reistijdverliezen door files en vertragingen

Verdere afname van kosten van reistijdverliezen door files en vertragingen

Verdere afname van kosten van reistijdverliezen door files en vertragingen

Toelichting


Ontwikkeling congestiekosten op hoofdwegen in Nederland (in lopende prijzen). • De totale congestiekosten op het Nederlandse hoofdwegennet zijn voor 2013 geraamd op 1,7 à 2,3 miljard euro, ofwel ongeveer 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

 • De directe congestiekosten (ongeveer 1,7 miljard euro) zijn de effecten van files en vertragingen op het wegverkeer. De indirecte congestiekosten (ongeveer 0,6 miljard euro) zijn de effecten op andere markten dan het wegverkeer.

 • Ongeveer de helft van de congestiekosten wordt gedragen door de sector bedrijven, waarvan ongeveer 0,6 miljard door het vrachtverkeer. De overige kosten worden rechtstreeks gedragen door de consument.

 • Vergeleken met 2012 daalden de congestiekosten in 2013 met ongeveer 0,1 miljard euro. Dat is ruwweg 7 procent (in reële prijzen van 2013).

 • Tussen 2010 en 2013 namen de congestiekosten af met 38 à 39 procent (in reële prijzen van 2013).

 • Deze daling is vrijwel geheel te verklaren uit de daling van het aantal voertuigverliesuren. Maar ook de betrouwbaarheid van de reistijden is verbeterd.

 • Voor een nadere uitleg over de methodiek, zie Achtergrond 'Berekening maatschappelijke kosten reistijdverlies'.

Verdieping en verklaring

 • Vanaf 2010 zijn twee vernieuwingen doorgevoerd in de berekening van de congestiekosten.

 • Ten eerste zijn de congestiekosten berekend op basis van nieuwe waarderingskengetallen voor reistijd (value of time) en betrouwbaarheid van de reistijd (value of reliability). Voor de nieuwe waarderingskengetallen, zie KiM (2013c).

 • Ten tweede worden de kosten van onbetrouwbaarheid van de reistijd niet langer bepaald door een opslagmethode maar op basis van de in de praktijk gemeten standaardafwijking van de reistijd (KiM, 2012).

 • Met de oude rekenmethode komen de totale congestiekosten voor 2010 uit op 2,8 à 3,7 miljard euro. Dit is ongeveer 6 procent hoger dan de schatting die is gebaseerd op de nieuwe methode.

 • In 2013 bedroegen de kosten door reistijdverliezen ongeveer 0,7 miljard euro. De kosten door onbetrouwbaarheid van de reistijd waren zo'n 0,4 miljard Euro.

Gebruikte afkortingen