Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

Rijksuitgaven aan vervoersinfrastructuur onveranderd op bijna 6 miljard euro

Rijksuitgaven aan vervoersinfrastructuur onveranderd op bijna 6 miljard euro

Rijksuitgaven aan vervoersinfrastructuur onveranderd op bijna 6 miljard euro

Toelichting


Uitgaven Infrastructuur- en Deltafonds in 2013 (in miljard euro). Bron: Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds (Ministerie van IenM, 2014a) en Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2013 (Ministerie van IenM, 2014b).  • In 2013 gaf het Rijk via het Infrastructuur- en het Deltafonds zo'n 6 miljard euro uit aan hoofdwegen, spoorwegen, vaarwegen en aan regionale en lokale infrastructuurprojecten. Hiernaast besteedde het ongeveer 1,3 miljard euro aan waterkeren en -beheren en overige uitgaven. In totaal komt dit neer op ongeveer 7,3 miljard euro aan rijksuitgaven voor het Infrastructuur- en Deltafonds in 2013.

  • Ongeveer de helft van de totale uitgaven is bestemd voor de aanleg van infrastructuur.

  • In 2013 ontvingen provincies en stadsregio's hiernaast circa 2 miljard euro van de Rijksoverheid via de Brede doeluitkering (BDU). Dit geld wordt onder meer gebruikt om de autobereikbaarheid, het openbaar vervoer en het fietsbeleid op decentraal niveau te verbeteren. (Voor een regionale differentiatie van BDU-uitgaven zie Achtergrond 'BDU-bestedingen 2013 per regio').

Verdieping en verklaring

  • Volgens de Deltawet is vanaf de begroting voor 2013 een aantal artikelen van het Infrastructuurfonds geconverteerd naar het Deltafonds. Specifiek gaat het hierbij om de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer, met uitzondering van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam).

  • Ten opzichte van 2012 zijn de Rijksuitgaven aan hoofdwegen, spoorwegen en regionale en lokale infrastructuurprojecten vrijwel gelijk gebleven (2012: 5,9 miljard euro). Wel zijn de totale uitgaven uit het Infrastructuur- en Deltafonds licht gedaald, van 7,6 miljard euro in 2012 naar 7,3 miljard euro in 2013.

  • In 2013 ging 52 procent van de totale investeringen voor de aanleg van vervoersinfrastructuur naar hoofdwegen, 36 procent ging naar spoorwegen en 10 procent naar vaarwegen.

  • Het Infrastrucuurfonds geeft een overzicht van de Rijksuitgaven aan vervoersinfrastructuur met een onderscheid naar aanleg, beheer en onderhoud. De data geven echter geen beeld van de totale overheidsinvesteringen in nieuwe infrastructuur door het Rijk en de decentrale overheden tezamen. In Achtergrond 'Uitgaven van alle overheden aan nieuwe infrastructuur' gaan we hier verder op in.

Gebruikte afkortingen