Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Veiligheid en Milieu

Daling voor alle verkeersemissies, maar bij CO2 het minst

Daling voor alle verkeersemissies, maar bij CO2 het minst

Daling voor alle verkeersemissies, maar bij CO2 het minst

Toelichting


Ontwikkeling van de belangrijkste verkeersemissies in de periode 2004-2013, geïndexeerd (2004=100). Cijfers voor 2013 zijn voorlopig. Bron: CBS Statline en PBL/CBS (2014).  • Zie tabblad Achtergrond 'Begrippenkader' voor een uitleg van de begrippen in de figuur.

  • Het verkeer heeft een substantieel aandeel in de totale nationale emissies van NOx (60 procent in 2012), PM10 (30 procent in 2012), NMVOS (23 procent in 2012) en CO2 (22 procent in 2012). De bijdrage van het verkeer aan de SO2-uitstoot in 2012 bedroeg 1 procent. Voor CO2, NOx, NMVOS en SO2 gelden nationale emissieplafonds waaraan Nederland zich in internationaal verband (Kyoto-protocol, NEC-richtlijn) moet houden. In internationaal verband bestaan geen aparte plafonds voor het verkeer; in het SER Energieakkoord is wel een CO2-doel specifiek voor verkeer vastgelegd.

  • De CO2-uitstoot (IPCC) door het verkeer daalde tussen 2004 en 2013 met ruim 7 procent. Deze daling komt grotendeels op het conto van het wegverkeer. Met name de emissies (IPCC) van personen- en bestelauto's daalden, met 7 respectievelijk 15 procent; de emissies van zwaar wegverkeer stegen tussen 2004 en 2013 licht (1 procent). Op basis van de beschikbare informatie is hiervoor geen verklaring te geven. Bij personenauto's en zwaar wegverkeer nam het jaarkilometrage op Nederlands grondgebied tussen 2004 en 2013 toe, bij bestelauto's daalde deze (CBS Statline en PBL/CBS, 2014).

  • De trendmatige afname in de periode 2004-2013 van de totale verkeersemissies van NMVOS, NOx en PM10 komt vooral door de aanscherping van de Europese emissie-eisen voor wegvoertuigen, de zogeheten euronormen (RIVM, 2014). De groei van het wegverkeer met 4 procent tussen 2004 en 2013 is hierdoor meer dan gecompenseerd. Ook de emissies van mobiele bronnen in de (land)bouw en visserij vertoonden door de aangescherpte Europese emissie-eisen een sterke daling.

  • De afname van de SO2-emissies komt door de steeds strengere wettelijke eisen aan het zwavelgehalte van brandstoffen (benzine, diesel, zware stookolie en scheepsbrandstoffen).

Verdieping en verklaring


Ontwikkeling emissies in miljoenen kilogrammen per jaar, per modaliteit, 2004-2013. Cijfers voor 2013 zijn voorlopig. Bronnen: CBS Statline en PBL/CBS (2014).  • Zie tabblad Achtergrond 'Begrippenkader' voor uitleg van de begrippen in de figuur.

  • Bij alle modaliteiten vertonen alle emissies een dalende trend. Wel zijn de trends niet overal even sterk: bij het wegverkeer is relatief veel progressie geboekt, bij de binnenvaart relatief weinig.

  • Het wegverkeer is op het land de grootste bron van emissies. De zeevaart stoot een hoeveelheid PM10 en NOx uit die vergelijkbaar is met die van het wegverkeer. De zeevaart stoot verreweg de meeste SO2 uit.

Gebruikte afkortingen