Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Veiligheid en Milieu

Steeds minder overschrijdingen van grenswaarden voor fijn stof en NO2 langs wegen

Steeds minder overschrijdingen van grenswaarden voor fijn stof en NO2 langs wegen

Steeds minder overschrijdingen van grenswaarden voor fijn stof en NO2 langs wegen

Toelichting


Concentratiekaarten van PM10 (links) en NO2 (rechts) in de lucht in 2013. Bron: RIVM (2014a).  • De Europese grenswaarden voor de concentratie in de lucht van onder andere PM10, NOx, NO2, SO2 gelden voor elke locatie. Aan de grenswaarde voor NO2 moet vanaf 1 januari 2015 worden voldaan. De grenswaarde voor PM10 is in juni 2011 van kracht geworden. Overschrijdingen van grenswaarden treden vooral op bij PM10 en NO2. Behalve het verkeer zijn het de industrie (PM10, NO2) en de landbouw (PM10) die significante bijdragen leveren aan de concentratie van deze stoffen in de lucht.

  • Voor PM10 en NO2 geldt een jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3. Hiernaast geldt voor PM10 een daggemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 en voor NO2 een uurgemiddelde grenswaarde van 200 µg/m3 (EU, 2008).

  • Volgens berekeningen werd in Nederland in 2012 op vier kilometer weg de wettelijke Europese grenswaarde overschreden voor de concentratie van fijn stof in de lucht. Dit is een forse verbetering ten opzichte van een jaar eerder. Voor NO2, waar de grenswaarde pas in 2015 officieel ingaat, werd voor 2012 op 188 kilometer weg een overschrijding van de grenswaarde berekend. Ook dit is een forse verbetering ten opzichte van 2011 (RIVM, 2013a).

  • De concentraties van fijn stof en NO2 in de lucht namen in 2013 verder af ten opzichte van 2012 (RIVM, 2014a en 2014b). Berekeningen over het aantal wegkilometers met overschrijding in 2013 zijn nog niet in detail beschikbaar. De concentratiedalingen zijn in lijn met de langjarige trends en verlopen parallel aan de vermindering van de emissies door binnenlandse bronnen en de zeevaart (zie ook hoofdboodschap 'Daling voor alle verkeersemissies maar bij CO2 het minst', tabblad 'Verdieping en verklaring').

Verdieping en verklaring


Bijdrage van verkeer en andere bronnen aan de gemiddelde Nederlandse concentratie (µg/m3) van PM10 en NO2 in de lucht in 2012. Bron: RIVM (2013b).  • In 2012 droeg het wegverkeer 31 procent bij aan de gemiddelde NO2-concentratie in Nederland: 5,2 µg/m3 op een totaal van 16,7 µg/m3 (RIVM, 2013b). Aan de PM10-concentratie droeg het wegverkeer in 2012 1,2 µg/m3 bij, 6 procent van het totaal (20,1 µg/m3). De bijdrage van het verkeer, inclusief het overig verkeer en de internationale scheepvaart, aan de totale concentratie was 51 procent voor NO2 en 13 procent voor PM10 (RIVM, 2013b).

  • Er zijn grote regionale verschillen, zowel in de totale gemiddelde concentraties van NO2 en PM10 als in de bijdrage van het verkeer daaraan. Het wegverkeer droeg in 2012 in absolute termen (µg/m3) in Noord-Nederland het minst bij aan de PM10- en NO2-concentraties in de lucht, in Zuid-Nederland iets meer en in Midden-Nederland het meest. In de regio Utrecht was de absolute bijdrage van het wegverkeer het grootst: 12 µg/m3 bij NO2 en 2,8 µg/m3 bij PM10. In de regio's Den Haag/Leiden Rotterdam/Dordrecht was het effect van de internationale scheepvaart het sterkst te merken. De grootste absolute bijdrage van het verkeer (inclusief scheepvaart) werd genoteerd in Rotterdam/Dordrecht: 17,7 µg NO2/m3 (RIVM, 2013b).

Gebruikte afkortingen