Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Veiligheid en Milieu

Meer geluidhinder door wegverkeer dan door spoor en luchtvaart

Meer geluidhinder door wegverkeer dan door spoor en luchtvaart

Meer geluidhinder door wegverkeer dan door spoor en luchtvaart

Toelichting


Aantal woningen in 2010 met een geluidbelasting hoger dan 50 decibel (dB(A)) door wegverkeer (alle wegen) en luchtvaart, en hoger dan 55 dB(A) door railverkeer. Inzet: aantal geluidbelaste woningen langs rijkswegen vanaf 55 dB(A). Bronnen: Schroten et al. (2014); RWS (2014).  • Voor (rijks)wegen en spoorwegen gelden sinds 2012 nieuwe wettelijke geluidnormen waar de beheerders, Rijkswaterstaat en Prorail, aan moeten voldoen. Op de gevels van woningen langs (rijks)wegen mag het geluid maximaal 65 decibel bedragen, langs spoorwegen maximaal 70 decibel (Wet milieubeheer). Komt het geluidniveau hierboven, dan moeten de beheerders maatregelen nemen, uitzonderingen daargelaten. Het geluid van een nieuwe weg of spoorweg mag bij voorkeur niet boven 50 respectievelijk 55 decibel uitkomen (Wet milieubeheer). Deze voorkeurswaarde verplicht niet tot het nemen van maatregelen.

  • Minder dan 2 procent van het aantal woningen met een weggeluidbelasting van 65 decibel of hoger ligt langs een rijksweg, de overige 98 procent ligt langs gemeentelijke of provinciale wegen. Op rijkswegen wordt ongeveer de helft van alle voertuigkilometers gereden. In verhouding tot het verkeersvolume is het aantal woningen met een (te) hoge geluidbelasting langs rijkswegen dus laag.

Verdieping en verklaring

  • In 2006 ondervonden circa 6.300 woningen langs rijkswegen een geluidniveau boven 65 decibel, dus boven de maximale waarde die sinds 2012 geldt. In 2011 was dit aantal gedaald naar circa 4.000 (RWS, 2014). Voor 2010 (het jaar in de figuur op het tabblad 'Toelichting') geeft deze bron geen aantallen. Deze daling komt voor ongeveer de helft door aanleg en wijziging van rijkswegen (o.a. stillere wegdekken en geluidschermen) en voor circa 10 procent door geluidsanering van woningen. De overige 40 procent van de daling is administratief van aard, bijvoorbeeld omdat de verantwoordelijkheid is overgegaan van Rijkswaterstaat naar gemeentelijke of provinciale wegbeheerders (Ministerie IenM, 2014).


Ontwikkeling van de geluidsbelasting door Schiphol, uitgedrukt in de wettelijk vastgelegde maat 'Totale Volume Geluid (TVG). Bron: ILT (2014).  • De geluidsbelasting door Schiphol, uitgedrukt in de wettelijk vastgelegde maat 'Totale Volume Geluid (TVG)', is tussen 2005 en 2013 afgenomen. De totale geluidsomvang bleef onder de wettelijke TVG-grenswaarde van 63,46 decibel (ILT, 2014). Ook op de fysieke meetpunten rond Schiphol bleef de geluidsbelasting in het handhavingsjaar onder de wettelijke grenswaarden (ILT, 2014).

  • De geluidsoverlast door vrachtvluchten op Schiphol is sinds 2005 significant afgenomen. Dit komt door een afname van het aantal vluchten en het aandeel (zeer) lawaaiige vrachtvliegtuigen en door een afname van het aantal vrachtvluchten in de nacht en vroege ochtend. Het aantal vrachtvluchten in de nacht en vroege ochtend telt in de geluidsberekeningen tien keer zo zwaar mee als de vluchten overdag (zie Achtergrond 'Indeling vluchten Schiphol naar geluid').

Gebruikte afkortingen