Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Veiligheid en Milieu

Daling maatschappelijke milieukosten van verkeer

Daling maatschappelijke milieukosten van verkeer

Daling maatschappelijke milieukosten van verkeer

Toelichting


Maatschappelijke kosten van milieueffecten door het verkeer in miljarden euro, prijspeil 2010. Bron: KiM, op basis van emissiedata gecombineerd met kosten per eenheid emissie in Schroten et al. (2014).  • De begrippen NEC en IPCC worden toegelicht in Achtergrond 'Begrippenkader'.

  • De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met de milieueffecten door het verkeer, daalden tussen 2004 en 2013 sterk, met ruim 18 procent. Vooral de kosten van luchtvervuiling (NOx, PM10) daalden, in lijn met de dalende emissietrends.

  • Bij de kostenberekening voor geluid is gerekend met gemiddelde kosten per voertuigkilometer, zonder rekening te houden met maatregelen die geluidhinder op specifieke locaties verminderen, zoals woningisolatie en geluidsschermen. De kostenstijging tussen 2004 en 2013 is dan ook puur een gevolg van de toename van het wegverkeer in die periode.

Verdieping en verklaring


Gehanteerde externe kosten per eenheid voor de berekening van maatschappelijke kosten op Tabblad 'Toelichting'. Bron: Schroten et al. (2014); bewerking KiM.  • De kosten van CO2 zijn preventiekosten: de kosten om CO2-emissies te verminderen zodat klimaatverandering wordt voorkomen of beperkt. De kosten per eenheid nemen over het algemeen toe met de nagestreefde emissiereductie. Ze zijn dus afhankelijk van het CO2-reductiedoel (Schroten et al., 2014).

  • De kosten voor NOx en PM10 zijn schadekosten: de kosten van de schade aan de gezondheid en natuur die door deze stoffen wordt veroorzaakt (Schroten et al., 2014).

  • Het maakt voor de kosten van CO2 niet uit op welke locatie de CO2 is uitgestoten. De kosten per eenheid zijn overal even hoog. Bij NOx en PM10 zijn de kosten per eenheid wel afhankelijk van de locatie van de uitstoot. De schade is namelijk afhankelijk van het aantal personen dat aan de stoffen wordt blootgesteld. Binnen de bebouwde kom is dit aantal groter dan op buitenwegen en snelwegen.

Gebruikte afkortingen