Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwikkelingen in 2014-2015

In 2014-2015 lichte groei van wegverkeer en van reistijdverlies door aantrekkende economie

In 2014-2015 lichte groei van wegverkeer en van reistijdverlies door aantrekkende economie

In 2014-2015 lichte groei van wegverkeer en van reistijdverlies door aantrekkende economie

Toelichting


Ontwikkeling van het wegverkeer (links) en het reistijdverlies (rechts) op het hoofdwegennet in de nabije toekomst. Bron: KiM/RWS.  • De economische vooruitzichten voor de komende jaren zijn iets minder somber (CPB, 2014) dan voorheen. De internationale handel lijkt zich langzaam te herstellen. Dit zorgt ook voor een lichte verbetering van de Nederlandse economie. Er zijn echter grote onzekerheden in de wereld die het lastig maken de ontwikkelingen te ramen. Het consumenten- en producentenvertrouwen is na een verbetering in de eerste helft van het jaar weer gedaald.

  • Naar verwachting zal het wegverkeer in 2014 en 2015 met 0,5 tot 1 procent per jaar groeien, onder invloed van een aantrekkende economie en een dalende reële brandstofprijs. Het verkeer op het hoofdwegennet (HWN) zal naar verwachting iets sneller toenemen dan het totale wegverkeer.

  • Na een langdurige periode van afnemende congestie op het HWN is in het tweede trimester van 2014 (mei t/m aug) de congestie op het HWN weer toegenomen (RWS, 2014c). Het KiM verwacht voor 2014 en 2015 een toename van de congestie met circa 1 procent.

Verdieping en verklaring

  • Na de economische krimp van 0,7 procent in 2013 verwacht het CPB in de Macro Economische Verkenning 2015 een broos herstel in 2014, met een economische groei van 0,75 procent (CPB, 2014). Voor 2015 is een verdere groei van het bruto binnenlands product (bbp) voorzien, namelijk van 1,25 procent (zie onderstaande tabel).


Ontwikkeling van de economie, 2013-2015. Bron: CPB.  • Naar verwachting dalen de reële brandstofprijzen in 2014 en 2015 enigszins, dit ondanks de accijnsverhoging per 1 januari 2014 (zie onderstaande tabel). Tezamen met een aantrekkende economische groei zorgt deze kostendaling naar verwachting voor een toename van het wegverkeer in de nabije toekomst met 0,5 tot 1 procent per jaar. Het KiM verwacht dat de aantrekkende economie ertoe leidt dat het verkeer op het HWN nog iets meer zal toenemen.


Ontwikkeling van het wegverkeer en de congestie, 2013-2015. Bron: KiM.  • Ondanks de geplande uitbreiding van de capaciteit op het HWN (Ministerie van IenM, 2013) zal het congestieniveau in 2014 en 2015 toenemen.

  • In het tweede trimester van 2014 (mei t/m augustus) is het aantal voertuigverliesuren op het HWN toegenomen maar is daarbij nog niet boven het niveau van het jaar 2000 uitgekomen (zie figuur). De index van de voertuigverliesuren (basisjaar 2000) bereikte een top van 156 (eind 2008/begin 2009) en een laagste waarde van 95 (augustus/september 2013).


Ontwikkeling voortschrijdend jaargemiddelde voertuigverliesuren op het HWN, 2000-2014 (index 2000=100). Bron: RWS.  • Een goede verklaring voor de toename van de congestie in het tweede trimester van 2014 (in vergelijking tot 2013) is op dit moment niet beschikbaar. In de betreffende maanden waren er relatief veel ongevallen. Ook waren de weersomstandigheden minder gunstig dan in 2013. Er is echter geen duidelijk causaal verband vastgesteld tussen de toename van de voertuigverliesuren enerzijds en de verschillen in weersomstandigheden, ongevallen en wegwerkzaamheden anderzijds.

  • Uitgaande van de ontwikkelingen tot en met augustus 2014 raamt het KiM voor geheel 2014 een toename van de voertuigverliesuren op het HWN met 1 procent. Voor 2015 verwacht het KiM eveneens een verdere beperkte toename van de congestie met 1 procent.

Gebruikte afkortingen