Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Leeswijzer

Elk jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Hebben we meer of minder last gekregen van files en verkeersdrukte? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Mobiliteitsbeeld.

 

Het Mobiliteitsbeeld 2015 is opgedeeld in een aantal thema's: personenvervoer, regionale mobiliteit personen, goederenvervoer, bereikbaarheid, veiligheid en milieu, en maatschappelijk belang. Hiernaast onderscheiden we de thema's 'kerngegevens mobiliteit', met een tabel met belangrijke cijfers over de mobiliteit in Nederland, en 'data', over het gebruik van gegevens en de bewerking die het KiM in sommige gevallen toepast. Een aanvullend thema is het toekomstbeeld 2015-2020. Elk thema bestaat uit hoofdboodschappen, die vervolgens in twee lagen worden uitgewerkt: 'toelichting' en 'verdieping en verklaring'. Daarna volgen achtergronddocumenten die zijn gerangschikt naar thema en naar hoofdboodschap.
We richten ons in het Mobiliteitsbeeld 2015 steeds op de periode 2004-2014.

 

Het was de bedoeling om in dit Mobiliteitsbeeld 2015, evenals vorig jaar, de ontwikkeling van het reistijdverlies op provinciale wegen op te nemen. Dit is echter niet mogelijk. Gebleken is dat de validiteit van de hierbij te gebruiken data met betrekking tot de rijsnelheden te kort schiet om de ontwikkeling hiervan in de tijd in beeld te brengen.

Gebruikte afkortingen