Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

Kosten van reistijdverliezen door files en vertragingen nemen sinds 2013 toe

Kosten van reistijdverliezen door files en vertragingen nemen sinds 2013 toe

Kosten van reistijdverliezen door files en vertragingen nemen sinds 2013 toe

Toelichting


Uitgaven Infrastructuur- en Deltafonds in 2014 (in miljard euro). Bron: Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds (Ministerie van IenM, 2015a) en Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014 (Ministerie van IenM, 2015b). • De totale congestiekosten op het Nederlandse hoofdwegennet zijn voor 2014 geraamd op 1,8 à 2,4 miljard euro, ofwel ongeveer 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
 • De directe congestiekosten (ongeveer 1,8 miljard euro) zijn de effecten van files en vertragingen op het wegverkeer. De indirecte congestiekosten (ongeveer 0,6 miljard euro) zijn de effecten op andere markten dan het wegverkeer.
 • Ongeveer de helft van de congestiekosten wordt gedragen door de sector bedrijven, waarvan ongeveer 0,7 miljard door het vrachtverkeer. De overige kosten worden rechtstreeks gedragen door de consument.
 • Vergeleken met 2013 stegen de congestiekosten in 2014 met ongeveer 0,2 miljard euro. Dat is een toename van ruwweg 10 procent.
 • Deze stijging is te verklaren uit zowel de toename van het aantal voertuigverliesuren als de verslechtering van de betrouwbaarheid van reistijden. Beide dragen ongeveer evenveel bij aan de stijging.
 • Tussen 2010 en 2014 namen de congestiekosten af met zo’n 32 procent.
 • Alle hierboven genoemde bedragen zijn voor de vergelijkbaarheid uitgedrukt in reële prijzen van 2010.
 • Voor een nadere uitleg over de methodiek, zie Achtergrond ‘Berekening maatschappelijke kosten reistijdverlies’.

Verdieping en verklaring

 • De congestiekosten zijn de som van kosten die het gevolg zijn van reistijdverliezen, van kosten die het gevolg zijn van onbetrouwbaarheid van de reistijd en van andere elementen (kosten door uitwijkgedrag, additionele brandstofkosten en indirecte effecten). In 2014 bedroegen de kosten door reistijdverliezen ongeveer 0,7 miljard euro. De kosten door onbetrouwbaarheid van de reistijd waren zo’n 0,4 miljard euro.
 • Vanaf 2010 zijn twee vernieuwingen doorgevoerd in de berekening van de congestiekosten.
 • Ten eerste zijn de congestiekosten berekend op basis van nieuwe waarderingskengetallen voor reistijd (value of time, VoT) en betrouwbaarheid van de reistijd (value of reliability, VoR). Voor de nieuwe waarderingskengetallen, zie KiM (2013b).
 • Ten tweede worden de kosten van onbetrouwbaarheid van de reistijd niet langer bepaald door een opslagmethode, maar op basis van de in de praktijk gemeten standaardafwijking van de reistijd (KiM, 2012).
 • Met de oude rekenmethode komen de totale congestiekosten voor 2010 uit op 2,8 à 3,7 miljard euro. Dit is ongeveer 6 procent hoger dan de schatting volgens de nieuwe methode.
Gebruikte afkortingen