Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

Rijksuitgaven aan vervoersinfrastructuur op bijna 6 miljard euro

Rijksuitgaven aan vervoersinfrastructuur op bijna 6 miljard euro

Rijksuitgaven aan vervoersinfrastructuur op bijna 6 miljard euro

Toelichting


Uitgaven Infrastructuur- en Deltafonds in 2014 (in miljard euro). Bron: Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds (Ministerie van IenM, 2015a) en Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014 (Ministerie van IenM, 2015b).  • In 2014 gaf het Rijk bijna 6 miljard euro uit aan hoofdwegen, spoorwegen, vaarwegen en aan regionale en lokale infrastructuurprojecten. Hiernaast besteedde het ongeveer 1,3 miljard euro aan waterkeren en -beheren en overige uitgaven. In totaal komt dit neer op ongeveer 7,4 miljard euro aan rijksuitgaven voor het Infrastructuur- en Deltafonds in 2014.
  • De helft van de totale uitgaven is bestemd voor de aanleg van infrastructuur, waarbij de nadruk ligt op de aanleg van hoofdwegen.
  • Bij de uitgaven voor beheer en onderhoud ligt het zwaartepunt bij de spoorwegen.

Verdieping en verklaring

  • Volgens de Deltawet is vanaf de begroting voor 2013 een aantal artikelen uit het Infrastructuurfonds omgezet naar het Deltafonds. Specifiek gaat het hierbij om de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer, met uitzondering van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam).
  • Ten opzichte van 2013 zijn de Rijksuitgaven aan hoofdwegen, spoorwegen en regionale en lokale infrastructuurprojecten vrijwel gelijk gebleven (2013: 6,0 miljard euro). Dit geldt ook voor de totale uitgaven uit het Infrastructuur- en Deltafonds: 7,3 miljard euro in 2013 en 7,4 miljard euro in 2014.
  • In 2014 ging 52 procent van de totale investeringen voor de aanleg van vervoersinfrastructuur naar hoofdwegen, 33 procent ging naar spoorwegen en 10 procent naar vaarwegen.
  • Het Infrastructuurfonds geeft een overzicht van de uitgaven van het Rijk aan vervoersinfrastructuur, met een onderscheid naar aanleg, beheer en onderhoud. De data geven echter geen beeld van de totale overheidsinvesteringen in nieuwe infrastructuur die Rijk en de decentrale overheden tezamen doen. In Achtergrond ‘Uitgaven van alle overheden aan nieuwe infrastructuur’ gaan we hier verder op in.
Gebruikte afkortingen