Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verkeersveiligheid en milieu

Spoor en luchtvaart veroorzaken minder geluidhinder dan wegverkeer

Spoor en luchtvaart veroorzaken minder geluidhinder dan wegverkeer

Spoor en luchtvaart veroorzaken minder geluidhinder dan wegverkeer

Toelichting


Aantal woningen in 2010 met een geluidbelasting hoger dan 50 decibel (dB) door wegverkeer (alle wegen) en luchtvaart, en hoger dan 55 dB door railverkeer. Inzet: aantal geluidbelaste woningen langs rijkswegen vanaf 55 dB. Bron: Schroten et al. (2014) en RWS (2014).  • Voor (rijks)wegen en spoorwegen gelden sinds 2012 nieuwe wettelijke geluidnormen waar de beheerders, Rijkswaterstaat en Prorail, aan moeten voldoen. Dit betekent onder meer dat het geluid dat een (spoor)weg mag produceren begrensd is, en daarnaast dat op de gevels van woningen langs (rijks)wegen het geluid maximaal 65 decibel mag bedragen en langs spoorwegen maximaal 70 decibel (Wet milieubeheer). Dit zijn de maximale waarden. Komt het geluidniveau op woninggevels bij bestaande (spoor)wegen hierboven, dan moeten de beheerders maatregelen nemen, uitzonderingen daargelaten. Het geluid van een nieuwe weg of spoorweg mag op woninggevels niet boven 50 respectievelijk 55 decibel uitkomen (Wet milieubeheer). Dit zijn de voorkeurswaarden. Ook hier geldt dat overschrijding in bepaalde omstandigheden mogelijk is.
  • Minder dan 2 procent van het aantal woningen met een weggeluidbelasting van 65 decibel of hoger ligt langs een rijksweg, de overige 98 procent ligt langs gemeentelijke of provinciale wegen. Op rijkswegen wordt ongeveer de helft van alle voertuigkilometers gereden. In verhouding tot het verkeersvolume is het aantal woningen met een (te) hoge geluidbelasting langs rijkswegen dus laag.
  • Per gereden kilometer zijn de maatschappelijke kosten van brommergeluid het hoogst, gevolgd door het geluid van autobussen; zie Achtergrond ‘Maatschappelijke milieukosten per eenheid’. De maatschappelijke kosten van het geluid van het wegverkeer zijn te vinden op tabblad ‘Daling maatschappelijke milieukosten verkeer zet door’. Deze maatschappelijke kosten zijn ook uitgesplitst naar wegmodaliteit. 

Verdieping en verklaring

  • In 2006 ondervonden circa 6.300 woningen langs rijkswegen een geluidniveau boven 65 decibel, dus boven de maximale waarde die sinds 2012 geldt. In 2011 was dit aantal gedaald naar circa 4.000 (RWS, 2014). Voor 2010 (het jaar in de figuur op het tabblad ‘Toelichting’) geeft deze bron geen aantallen. Deze daling komt voor ongeveer de helft door stillere wegdekken en geluidschermen bij aanleg en wijziging van rijkswegen en voor circa 10 procent door geluidsanering van woningen. De overige 40 procent van de daling is administratief van aard, bijvoorbeeld omdat de verantwoordelijkheid is overgegaan van Rijkswaterstaat naar gemeentelijke of provinciale wegbeheerders (Ministerie IenM, 2014a).
Gebruikte afkortingen