Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verkeersveiligheid en milieu

Daling maatschappelijke milieukosten van verkeer zet door

Daling maatschappelijke milieukosten van verkeer zet door

Daling maatschappelijke milieukosten van verkeer zet door

Toelichting


Maatschappelijke kosten van milieueffecten door het verkeer in miljarden euro, prijspeil 2010. Bron: KiM, op basis van emissiedata gecombineerd met kosten per eenheid emissie in Schroten et al. (2014).  • De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met de milieueffecten door het verkeer, daalden tussen 2004 en 2014 sterk, met 25 procent. Vooral de kosten van luchtvervuiling (NOx, PM10, SO2) daalden, in lijn met de dalende emissietrends.
  • In 2014 was het aandeel van de verschillende wegmodaliteiten in de geluidkosten van het wegverkeer als volgt: personenauto’s 39 procent, bestelauto’s 8 procent, vrachtauto’s 16 procent, bussen 6 procent, motorfietsen 8 procent en brommers 23 procent. Ten opzichte van 2004 zit de belangrijkste verschuiving in de bijdrage van brommers (+11 procentpunt). Het aantal met brommers gereden kilometers is sinds 2004 veel sterker gegroeid (88 procent) dan dat van de andere wegmodaliteiten. Bij de andere modaliteiten is het aandeel in de geluidkosten sinds 2004 licht gedaald of gelijk gebleven.
  • Bij de kostenberekening voor geluid is gerekend met gemiddelde kosten per voertuigkilometer van de verschillende wegmodaliteiten, zonder rekening te houden met maatregelen die geluidhinder op specifieke locaties verminderen, zoals woningisolatie en geluidschermen (zie Verdieping en verklaring ‘Spoor en luchtvaart veroorzaken minder geluidhinder dan wegverkeer’). De kostenstijging tussen 2004 en 2014 is dan ook puur een gevolg van de groei van het wegverkeer in die periode. Deze groei was niet bij alle wegmodaliteiten even sterk.
  • Het begrip IPCC wordt toegelicht in Achtergrond ‘Begrippenkader’. De kosten per eenheid emissie zijn te vinden in Achtergrond ‘Maatschappelijke milieukosten per eenheid’.
Gebruikte afkortingen