Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Toekomstbeeld 2015-2020

Goederenvervoer in de lift door aantrekkende binnenlandse afzet en internationale handel

Goederenvervoer in de lift door aantrekkende binnenlandse afzet en internationale handel

Goederenvervoer in de lift door aantrekkende binnenlandse afzet en internationale handel

Toelichting


Ontwikkeling goederenvervoer (totaal vervoerd gewicht van weg, binnenvaart, spoor, pijpleiding, zeevaart en luchtvaart) per stroom (links, in miljoen ton) en per vervoerwijze (rechts, in miljard ladingtonkilometer) op Nederlands grondgebied. Bron: CBS/Panteia/KiM.  • Het KiM verwacht voor de periode 2014-2020 voor het binnenlands goederenvervoer een groei van gemiddeld 2,1 procent per jaar en voor het internationale vervoer een groei van gemiddeld 1,7 procent per jaar. Dat is dus een toename van 13 respectievelijk 10 procent in de komende zes jaar.
  • Het aantrekken van het binnenlands vervoersvolume komt tot uitdrukking in de toename van het goederenwegvervoer met gemiddeld 2 procent per jaar. Voor de binnenvaart en het spoorvervoer verwacht het KiM een gemiddelde groei van 1,2 procent per jaar.
  • Het intercontinentale vervoer over zee en door de lucht zal door de toename van de relevante wereldhandel met 11 respectievelijk 18 procent toenemen tussen 2014 en 2020.

Verdieping en verklaring


Economische ontwikkelingen relevant voor het goederenvervoer, 2014-2020. Bron: CPB/IMF.  • Het goederenvervoer wordt sterk gedreven door de internationale economische ontwikkelingen. De toestand in de wereld met ‘brandhaarden’ en ‘beurscrashes’ leidt tot geopolitieke spanningen en risico’s voor de wereldeconomie. Het CPB (2015) verwacht dat het mondiale bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 3,2 procent en volgend jaar met 3,7 procent groeit. De groei van de relevante wereldhandel is dit jaar vertraagd. Voor 2015 verwacht het CPB een toename van de relevante wereldhandel met 2,8 procent. In 2016 ligt de wereldhandelsgroei boven de 5 procent, waarmee deze weer in de buurt van het langjarig gemiddelde komt. Voor de jaren 2017-2020 wordt, op basis van de World Economic Outlook Database van de IMF (2015), een gematigde groei van de relevante wereldhandel aangehouden van 3,9 procent per jaar.
  • Bij de verwachting voor 2015 is rekening gehouden met de in het eerste halfjaar van 2015 gerealiseerde ontwikkeling.
  • In vergelijking met voorgaande jaren is het binnenlands vervoer in de eerste helft van 2015 sterk gegroeid. In de conjunctuurenquête signaleert Transport en Logistiek Nederland over het tweede kwartaal van 2015 de hoogste bedrijvigheid binnen het wegvervoer in het binnenlands distributievervoer en het vervoer van bouwmaterialen (TLN, 2015). Maar ook het internationale wegvervoer blijft groeien. Het vrachtverkeer op de Nederlands-Duitse grens lag in de eerste helft van 2015 3 procent hoger dan in de eerste helft van 2014 (BAG, 2015).
  • De overslag in de Nederlandse zeehavens is in de eerste helft van 2015 met 5 procent toegenomen in vergelijking met het eerste halfjaar van 2014. Vooral de overslag van minerale olieproducten en containers heeft de groei opgestuwd, terwijl de overslag van droge bulk (steenkolen, ijzererts en agribulk) lager uitkwam (HbR, 2015). Op basis van deze halfjaarcijfers en de raming voor de relevante wereldhandel verwacht het KiM voor 2015 en 2016 een groei van de havenoverslag van 2,5 procent per jaar (zie Achtergrond ‘Methodiek verwachtingen voor zee- en luchtvracht’).
  • De internationale luchtvracht bleef in de eerste helft van 2015 achter bij eerdere verwachtingen. De luchtvracht op Schiphol is met 2 procent gedaald in vergelijking met de eerste helft van 2014. Deze daling heeft te maken met de afnemende vervoersstromen op Azië en Rusland (Schiphol, 2015). Voor het gehele jaar 2015 verwacht het KiM daarom dat de Nederlandse luchtvracht terugloopt met 2 procent. Daarna groeit de luchtvracht gelijk op met de relevante wereldhandel, tot circa 2 miljoen ton in 2020 (zie Achtergrond ‘Methodiek verwachtingen voor zee- en luchtvracht’).
  • De daling in de zeehavenoverslag van droge bulkgoederen in het eerste halfjaar van 2015 komt ook tot uitdrukking in een daling van de internationale afvoer per spoor en binnenschip in de eerste helft van 2015 (Destatis, 2015).
  • De ontwikkeling van het goederenvervoer met de landmodaliteiten weg, spoor en binnenvaart voor de jaren 2016 tot en met 2020 is gebaseerd op de kortetermijnvoorspelling die Panteia elk kwartaal publiceert (Panteia, 2015). Het KiM heeft de trend uit deze kortetermijnverwachtingen per vervoerwijze en vervoersstroom doorgetrokken tot 2020, omdat de economische vooruitzichten op de middellange termijn redelijk in lijn liggen met de verwachtingen voor de korte termijn in 2015 en 2016. 

Verwachtingen voor het goederenvervoer, 2014-2020. Bron: KiM/Panteia.Gebruikte afkortingen