Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

Totale omvang mobiliteit over land sinds 2007 gestabiliseerd

Totale omvang mobiliteit over land sinds 2007 gestabiliseerd

Totale omvang mobiliteit over land sinds 2007 gestabiliseerd

Toelichting


Ontwikkeling personenvervoer naar vervoerwijzen, 2005-2015, in miljarden reizigerskilometers (boven); verplaatsingen en reizigerskilometers naar vervoerwijzen in 2015, (onder). Bron: RWS/CBS MON/OViN; bewerking KiM.


  • Gemiddeld leggen Nederlanders binnen de eigen landsgrenzen jaarlijks een kleine 11.000 kilometer per persoon af. Het totale jaarkilometrage is ruim 186 miljard kilometer. De laatste jaren is hier nauwelijks iets in veranderd.
  • Ook het totaal aantal verplaatsingen is nagenoeg onveranderd: zowel in 2005 als in 2015 verplaatsten Nederlanders zich gemiddeld circa drie keer per dag. In totaal komt dit neer op bijna 19 miljard verplaatsingen op jaarbasis.
  • Het autogebruik (autobestuurder + autopassagier) uitgedrukt in reizigerskilometers is tussen 2005 en 2015 per saldo gelijk gebleven. Tijdens de economische crisis trad een lichte daling op met een dieptepunt in 2010, gevolgd door een herstel naar het niveau van voor de crisis.
  • Het autogebruik als bestuurder, tweederde van het totale autogebruik in reizigerskilometers, is sinds 2005 met 7 procent toegenomen.
  • Het autogebruik als passagier, een derde van het totale autogebruik in reizigerskilometers, is sinds 2005 met 13 procent gedaald.
  • Bijna een tiende van de afgelegde kilometers gaat per fiets. Vooral op de korte afstanden is fietsen een veelgebruikte wijze van verplaatsen. Uitgedrukt in reizigerskilometers is het fietsgebruik sinds 2005 met 11 procent toegenomen. De trein is goed voor bijna een tiende van het aantal reizigerskilometers, evenveel als de fiets. De trein wordt vooral gebruikt om (middel)lange afstanden te overbruggen. Sinds 2005 is het treingebruik uitgedrukt in reizigerskilometers met 22 procent toegenomen. Bus, tram en metro zijn samen goed voor zowel drie procent van de gereisde kilometers als drie procent van het aantal gemaakte verplaatsingen. In de afgelopen tien jaar is er niet of nauwelijks verandering in deze aandelen.

Verdieping en verklaring


Ontwikkeling personenvervoer naar motieven, 2005-2015, in miljarden reizigerskilometers (boven); verplaatsingen en reizigerskilometers naar motieven in 2015 (onder). Bron: RWS/CBS MON/OViN; bewerking KiM.


  • Met 95 miljard reizigerskilometers omvat de vrijetijds- en overige mobiliteit in 2015 ruim de helft van de totale mobiliteit van Nederlanders op jaarbasis binnen de eigen landsgrenzen. Sinds 2005 is dat met 5 procent toegenomen. Ongeveer 44 procent van de vrijetijds –en overige  ritten gaat per auto. Doordat een groot deel van deze ritten wordt afgelegd op de passagiersstoel of de achterbank, is de bezettingsgraad van de auto hier relatief hoog.
  • De werkgerelateerde mobiliteit (optelsom van woonwerk- en zakelijke mobiliteit) nam tot 2008 toe. Sindsdien is het aantal werkgerelateerde kilometers licht afgenomen, al was er een herstel in 2011. Netto is het aantal werkgerelateerde kilometers in 2015 vrijwel gelijk aan dat in 2005.
  • De voor winkelen afgelegde kilometers zijn sinds 2005 met 10 procent afgenomen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen jonger dan 60 jaar en voor alle vervoerwijzen. Een mogelijke verklaring voor de dalende trend is de economische crisis. Ook de opkomst van het webwinkelen zou een rol kunnen spelen, hoewel een eerste verkennend onderzoek hierover vooralsnog geen uitsluitsel geeft (zie Achtergrond 'De invloed van webwinkelen op mobiliteit'). 
Gebruikte afkortingen