Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

Autobezit in Nederland stabiliseert, maar grote verschillen tussen steden en regio’s

Autobezit in Nederland stabiliseert, maar grote verschillen tussen steden en regio’s

Autobezit in Nederland stabiliseert, maar grote verschillen tussen steden en regio’s

Toelichting


Ontwikkeling van het autobezit in Nederland, 2005-2015 (links) en het autobezit in de 4 grote steden, 2014 (rechts (in aantal auto’s per duizend inwoners). Bron: CBS.


  • Hoewel het autobezit tussen 2005 en 2015  in Nederland met 10 procent is toegenomen (van 381 naar 420 auto’s per 1000 inwoners), zien we de groei vanaf 2013 afvlakken. Inmiddels bezit 75 procent van de huishoudens tenminste 1 auto, bijna een kwart van alle huishoudens heeft twee of meer auto’s in bezit.
  • In de grote steden is het autobezit over het algemeen lager. Amsterdam telt ‘slechts’ 247 auto’s per 1000 inwoners.
  • De provincie Drenthe spant de kroon met 489 auto’s per duizend inwoners. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland is het autobezit het laagst met 370 respectievelijk 380  auto’s per duizend inwoners.

Verdieping en verklaring


Aantal personenauto's per duizend inwoners, naar stedelijksheidsgraad, 2014. Bron: CBS.


  • In de zeer sterk stedelijke gebieden is het autobezit lager dan in de rest van Nederland. Bijna 50 procent van de huishoudens van zeer sterke verstedelijkte gebieden heeft geen auto, tegen slechts 4 procent van de huishoudens op het platteland (OvIN 2015).
  • Het lagere autobezit kan onder meer verklaard worden doordat daar het rijbewijsbezit lager is dan in de rest van Nederland. De bevolkingssamenstelling speelt daarin een rol; er wonen meer (jonge) eenpersoonshuishoudens in de grote steden (het aandeel jongeren tussen de 18 en 30 jaar is daar in het algemeen hoger), waarbij het autobezit lager is (290 per 1000 inwoners, CBS, 2014). Bovendien is er een fijnmaziger openbaar vervoernetwerk aanwezig en wordt er meer gefietst, wat de noodzaak tot het bezitten van een auto reduceert. Ruimtelijke factoren, zoals hogere bebouwingsdichtheden en de ligging ten opzichte van belangrijke activiteitenlocaties spelen eveneens een rol. Een andere mogelijke invloedsfactor voor het lagere autobezit in sterk verstedelijkte gebieden is het stringente gemeentelijk parkeerbeleid (zie Achtergrond 'Invloed systeemkenmerken op ontwikkeling autogebruik').
Gebruikte afkortingen