Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

Maatschappelijke kosten van verstoringen op het spoor gedeeltelijk bekend

Maatschappelijke kosten van verstoringen op het spoor gedeeltelijk bekend

Maatschappelijke kosten van verstoringen op het spoor gedeeltelijk bekend

Toelichting

  • De maatschappelijke kosten van verstoringen op het spoor bedroegen in 2015 minimaal  145 miljoen euro (prijspeil 2015).
  • Vanwege de beschikbare data heeft dit bedrag uitsluitend betrekking op de vertraging voor reizigers die het hele treintraject met NS reisden. Het gaat dan om het hoofdrailnet en de door NS gereden decentrale lijnen.
  • Het bedrag vormt derhalve de ondergrens: vertragingen voor reizigers die (een deel van) hun reis met een andere vervoerder dan NS hebben afgelegd, zijn nog niet inbegrepen. Ook andere kosten voor reizigers, kosten voor verladers van goederen alsmede de extra exploitatiekosten voor vervoerders moeten nog worden toegevoegd. Deze worden nog nader onderzocht.
  • In het Achtergronddocument 'Bepaling maatschappelijke kosten verstoringen spoor' is de werkwijze van het complete onderzoek uitgelegd. De achtergrond van de hierboven genoemde 145 miljoen euro is daar een onderdeel van.

Verdieping en verklaring

  • Het in de hoofdboodschap genoemde bedrag is gebaseerd op een totaal van ruim 711 miljoen ‘vertragingsminuten’ in 2015 (bron: NS en ProRail), dat wil zeggen het totaal aantal minuten dat reizigers met NS langer onderweg waren van begin- naar eindstation dan in de reisplanner stond aangegeven.
  • Het aantal vertragingsminuten is bepaald met de in- en uitcheckgegevens van reizigers. Het werkelijke aantal ligt hoger. Dat komt vooral doordat ongeveer 20 procent van de reizigers met niet-verchipte kaartsoorten reist.
  • De omrekening van de extra reistijd naar kosten geschiedt op basis van waarderingskengetallen voor reistijd (value of time); zie KiM (2013c). Deze waarden verschillen al naargelang het reismotief: een plezierreis heeft een lagere waarde dan een zakelijke reis. De gemiddelde waardering van een uur reistijd per treinpassagier bedroeg in 2015 10,20 euro. 
Gebruikte afkortingen