Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

Noordvleugel Randstad in 2014 beter bereikbaar dan de Zuidvleugel

Noordvleugel Randstad in 2014 beter bereikbaar dan de Zuidvleugel

Noordvleugel Randstad in 2014 beter bereikbaar dan de Zuidvleugel

Toelichting


Autobereikbaarheid voor personen in de ochtend- en avondspits in 2014 op basis van de Bereikbaarheidsindicator. Bron: MuConsult.


  • Wanneer bereikbaarheid wordt beoordeeld op basis van de te halen reissnelheid (SVIR- bereikbaarheidsindex: SVIR-BBI-index; zie Achtergrond 'Bereikbaarheidsindicator in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR-BBI)'), dan zijn de BBI-waarden in de Noordvleugel van de Randstad lager (ze liggen dichter bij de referentiewaarde 100) dan in de Zuidvleugel van de Randstad. Dit duidt op een betere autobereikbaarheid voor de Noordvleugel. Deze geldt zowel voor de ochtend- als de avondspits.
  • De lagere index in de Noordvleugel kan mogelijk worden verklaard doordat de capaciteit aan de westzijde van Amsterdam is verruimd. Dit heeft geleid tot een betere doorstroming van het verkeer.
  • In Zeeuws-Vlaanderen hebben in 2014 wegwerkzaamheden aan grote delen van de N61 (de doorgaande oost-west verbinding in Zeeuws Vlaanderen) plaatsgevonden. Deze verklaren de hoge BBI-index voor die regio.
  • In de periferie van Nederland zien we relatief betere scores (lagere waarde BBI-index), en minder goede (hogere waarde) in het westen van Nederland.
Gebruikte afkortingen