Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

Rijksuitgaven aan vervoersinfrastructuur op bijna 6 miljard euro

Rijksuitgaven aan vervoersinfrastructuur op bijna 6 miljard euro

Rijksuitgaven aan vervoersinfrastructuur op bijna 6 miljard euro

Toelichting


Uitgaven Infrastructuur- en Deltafonds in 2015 (in miljard euro). Bron: Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds (Ministerie van IenM, 2016a) en Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2015 (Ministerie van IenM, 2016b).


  • In 2015 gaf het Rijk 5,7 miljard euro uit aan hoofdwegen, spoorwegen, vaarwegen, aan regionale en lokale infrastructuurprojecten en aan overige uitgaven. Hiernaast besteedde het ongeveer 1,2 miljard euro aan waterkeren/-beheren, waterkwaliteit. In totaal komt dit neer op ongeveer 6,9 miljard euro aan rijksuitgaven voor het Infrastructuur- en Deltafonds in 2015.
  • Iets minder dan de helft van de totale uitgaven is bestemd voor de aanleg van infrastructuur, waarbij de nadruk ligt op de aanleg van hoofdwegen.
  • Bij de uitgaven voor beheer en onderhoud ligt het zwaartepunt bij de spoorwegen.

Verdieping en verklaring

  • Volgens de Deltawet is vanaf de begroting voor 2013 een aantal artikelen uit het Infrastructuurfonds omgezet naar het Deltafonds. Specifiek gaat het hierbij om de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer, met uitzondering van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam).
  • Ten opzichte van 2014 zijn de rijksuitgaven aan hoofdwegen, spoorwegen en regionale en lokale infrastructuurprojecten met 0,4 miljard euro afgenomen (2014: 6,1 miljard euro). De totale uitgaven uit het Infrastructuur- en Deltafonds zijn met 0,5 miljard euro afgenomen (7,4 miljard euro in 2014 en 6,9 miljard euro in 2015).
  • In 2015 ging 52 procent van de totale investeringen voor de aanleg van vervoersinfrastructuur (2,5 miljard euro) naar hoofdwegen, 34 procent ging naar spoorwegen en 9 procent naar vaarwegen.
  • Het Infrastructuurfonds geeft een overzicht van de uitgaven van het Rijk aan vervoersinfrastructuur, met een onderscheid naar aanleg, beheer en onderhoud. De data geven echter geen beeld van de totale overheidsinvesteringen in nieuwe infrastructuur die Rijk en de decentrale overheden tezamen doen. In Achtergrond ‘Uitgaven van alle overheden aan nieuwe infrastructuur’ gaan we hier verder op in.
Gebruikte afkortingen