Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Ondanks daling aandeel wegvervoer gaat het grootste deel van goederen op Nederlands grondgebied over de weg

Ondanks daling aandeel wegvervoer gaat het grootste deel van goederen op Nederlands grondgebied over de weg

Ondanks daling aandeel wegvervoer gaat het grootste deel van goederen op Nederlands grondgebied over de weg

Toelichting


Het aandeel van de modaliteiten binnenvaart, weg en spoorvervoer, in vervoerd gewicht (in tonnen) en vervoersprestatie (in tonkm), exclusief transito, in 2005 en 2015. Bron CBS/KiM.


  • In vervoerd gewicht heeft het wegvervoer in 2015 met 66 procent het grootste aandeel in het goederenvervoer op Nederlands grondgebied. In 2005 was het aandeel van het wegvervoer nog 69 procent. Binnenvaart en spoor hebben hun aandeel vanaf 2005 weten te vergroten tot 30 respectievelijk 4 procent.
  • Bij de vervoersprestatie, gemeten in tonkilometers op Nederlands grondgebied, is het aandeel van het wegvervoer 52 procent in 2015. In 2005 was dit aandeel nog 57 procent. Het aandeel van de binnenvaart is tussen 2005 en 2015 toegenomen van 37 procent naar bijna 42 procent. Het aandeel spoor bleef in dezelfde periode nagenoeg gelijk (rond 6 procent).

Verdieping en verklaring


De groei in procenten van de modaliteiten binnenvaart, weg en spoor, op basis van vervoerd gewicht (links) en vervoersprestatie (rechts), in de periode 2005-2015. Bron: CBS/KiM.


  • In vervoerd gewicht en in tonkilometers groeide het totale goederenvervoer tussen 2005 en 2015 met slechts 2 procentpunten.
  • Ondanks dat het aandeel spoor amper toeneemt, is er wel sprake van groei in de periode 2005-2015, namelijk 16 procent (in vervoerd gewicht) en 5 procent (in tonkilometers). De groei van het spoor als modaliteit in het goederenvervoer werd veroorzaakt door de groei van het vervoer van kolen en cokesproducten en ijzererts.
  • De binnenvaart groeide in die periode met ruim 12 procent (gemeten in vervoerd gewicht) en 15 procent (in tonkilometers).
  • Het wegvervoer nam in de periode 2005-2015 af met 2,5 procent (in vervoerd gewicht) en krap 7 procent (in tonkilometers). 

Bijdrage van de modaliteiten binnenvaart, weg en spoor aan de totale groei in procentpunten op basis van vervoerd gewicht (links) en vervoersprestatie (rechts), in de periode 2005-2015. Bron: CBS/KiM.


  • De bescheiden groei met 2 procentpunten van het totale goederenvervoer hangt samen met de afname van het wegvervoer. Deze had een negatieve bijdrage aan de groei in vervoerd gewicht van krap 2 procentpunten en in vervoersprestatie van 4 procentpunten.
  • De grootste positieve bijdrage aan de groei kwam van de binnenvaart, namelijk 3 procentpunten (in vervoerd gewicht) respectievelijk 5,5 procent (in tonkilometers).
  • De bijdrage van het spoor in de groei was 0,5 procentpunt (in vervoerd gewicht) respectievelijk 0,3 procentpunt (in tonkilometers). 
Gebruikte afkortingen