Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Goederenvervoer is ontkoppeld van economie en energie efficiënter geworden

Goederenvervoer is ontkoppeld van economie en energie efficiënter geworden

Goederenvervoer is ontkoppeld van economie en energie efficiënter geworden

Toelichting


Ontkoppeling goederenvervoer over de weg en het vrachtverkeer op Nederlands grondgebied, tussen 2005 en 2015. Bron: CBS, PBL; bewerking KiM.


  • Het goederenvervoer over de weg en het daarmee samenhangende vrachtverkeer is tussen 2005 en 2015 verder ‘ontkoppeld’ van de economische groei.
  • De groei van het goederenvervoer op Nederlands grondgebied is minder dan de groei van de economie.
  • In 2015 is de omvang van het goederenwegvervoer kleiner dan in 2005, terwijl het vervoer per spoor, pijp en binnenschip in 2015 is toegenomen ten opzichte van 2015. Er is sprake van een modal shift van weg naar andere inlandmodaliteiten.
  • Het vrachtverkeer is tussen 2005 en 2015 iets energie- en CO2-efficiënter geworden.

Verdieping en verklaring

  • De ladingtonkilometers over de weg zijn in het goederenvervoer meer afgenomen dan het vervoerd gewicht over de weg. Gemiddeld genomen worden de tonnen over een kortere afstand op Nederlands grondgebied vervoerd. Dat is vooral een gevolg van het feit dat het internationaal wegvervoer, waarbij een gemiddelde vervoersafstand van 105 kilometer op Nederlands grondgebied wordt afgelegd, meer is afgenomen dan het vervoer over binnenlands grondgebied, waarbij gemiddeld genomen maar 63 kilometer op Nederlands grondgebied wordt afgelegd.
  • Daarnaast is de gemiddelde vervoersafstand per rit van het goederenwegvervoer door Nederlandse ondernemingen gedaald van 130 kilometer in 2005 naar 100 kilometer in 2015. Dat is vooral een gevolg van het feit dat het internationaal vervoer van en naar Nederland door Nederlandse ondernemingen de afgelopen tien jaar is gedaald, met 20 procent (vervoerd gewicht) respectievelijk 40 procent (ladingtonkilometers). De langere ritten van en naar Nederland worden nu verricht door buitenlandse vervoerders.
  • De gemiddelde beladingsgraad (ton per beladen rit) van de Nederlandse wegvervoerders is gedaald van 13,4 ton per rit in 2015 tot 12,1 ton per rit in 2015. In het internationaal vervoer van en naar Nederland is sprake van een forse daling van 19 ton per rit naar 14 ton per rit. Maar ook in het binnenlands vervoer is de beladingsgraad in 2015 6 procent lager dan in 2005.
Gebruikte afkortingen