Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regionaal beeld

Binnenvaart en spoor vooral gericht op de zeehavens

Binnenvaart en spoor vooral gericht op de zeehavens

Binnenvaart en spoor vooral gericht op de zeehavens

Toelichting


Ontwikkeling goederenvervoer in vervoerd gewicht (miljoen ton) per landsdeel en vervoerwijze binnenvaart, spoor en weg, in 2005, 2010 en 2015. Bron: CBS; bewerking KiM. De indeling volgt hier het MIRT: Zeeland is hier landsdeel Zuid en Flevoland landsdeel Overig West.


  • Tussen 2005 en 2015 is het goederenvervoer, in tonnen gemeten, in nagenoeg alle landsdelen toegenomen, zowel bij het binnenlands als bij het internationaal vervoer.
  • Het spoorvervoer speelt vooral een rol in het internationaal vervoer van en naar Rijnmond en het Noordzeekanaalgebied. Het aandeel spoor in het internationaal vervoer is in Rijnmond toegenomen van 10 procent in 2005 naar 16 procent in 2015 en in het Noordzeekanaalgebied van 12 procent in 2005 naar 13 procent in 2015. In het binnenlands vervoer speelt het spoorvervoer alleen een rol van betekenis in het vervoer van en naar Rijnmond (2 procent in 2015).
  • De binnenvaart heeft een belangrijk aandeel in de vervoerwijzekeuze van en naar de zeehavengebieden Rijnmond en Noordzeekanaalgebied, internationaal maar ook in het binnenlands vervoer. Zo is het aandeel van de binnenvaart het hoogst in het internationaal vervoer van en naar het Noordzeekanaalgebied. Dit aandeel is ook toegenomen, namelijk van 69 procent in 2005 naar 74 procent in 2015. In Rijnmond is het aandeel binnenvaart in het internationaal vervoer licht afgenomen, van 73 procent in 2005 naar 71 procent. Wat betreft het binnenlands vervoer is het aandeel binnenvaart toegenomen, zowel voor Rijnmond als voor het Noordzeekanaalgebied, namelijk van 28 respectievelijk 39 procent in 2005 naar 24 respectievelijk 42 procent in 2015.
  • Het aandeel van het wegvervoer in de vervoerwijzekeuze van het goederenvervoer is in de meeste landsdelen tussen 2005 en 2015 afgenomen, zowel bij het binnenlands vervoer als bij het internationaal vervoer.
    • Zo is in Rijnmond het aandeel wegvoer afgenomen van 34 procent in 2005 naar 30 procent in 2015. In het binnenlands vervoer was de afname van 70 procent naar 64 procent en in het internationaal vervoer naar/van Rijnmond van 17 procent naar 13 procent.
    • Het aandeel wegvervoer is het hoogst in de landsdelen Overig West en Noord, namelijk 86 procent in 2015. Het aandeel wegvervoer in het internationaal vervoer is het hoogst in Overig West, namelijk 80 procent in 2015 (was 82 procent in 2005). Het aandeel weg is het laagst in de zeehavengebieden Rijnmond en het Noordzeekanaalgebied, namelijk 30 respectievelijk 36 procent in 2015.
Gebruikte afkortingen