Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verkeersveiligheid en Milieu

Maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid bedragen circa 14 miljard euro

Maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid bedragen circa 14 miljard euro

Maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid bedragen circa 14 miljard euro

Toelichting


Globale verdeling van maatschappelijke kosten over de verschillende kostenposte, in miljarden euro’s. Bron: De Wit en Methorst (2012); bewerking KiM.


  • Het KiM raamt de totale kosten van de verkeersonveiligheid voor 2015 op 13,0 tot 15,4 miljard euro. Dit komt neer op ongeveer 2 procent van het bruto binnenlands product. De maatschappelijke schade die het gevolg is van de verkeersdoden en -gewonden die jaarlijks vallen, is deels materieel en deels immaterieel. Immateriële schade betreft de verloren gezonde levensjaren. Beide typen kosten zijn in geld uit te drukken.
  • De kosten zijn in 2015 30 procent hoger dan in 2006, vooral door de stijging van het aantal ernstig gewonden. Daarbij moet worden aangetekend dat de kosten in 2006 relatief laag waren; in twee andere jaren waarvan de kosten bekend zijn, 2003 en 2009, waren de kosten 15 procent hoger dan 2006 (De Wit & Methorst, 2012).
  • De immateriële schade veroorzaakt bijna de helft van alle kosten van de verkeersonveiligheid en is daarmee de grootste kostenpost. Als tweede komt de materiële schade aan voertuigen, die ongeveer een derde van de kosten veroorzaakt. Een kleiner deel van de schade wordt veroorzaakt door productieverlies (de verloren gegane productie van verkeersslachtoffers door ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en dergelijke) en de afhandelingskosten van politie, justitie, brandweer en verzekeringsmaatschappijen. Medische kosten en de kosten van files, veroorzaakt door verkeersongevallen, leveren relatief kleine kostenposten op.
  • Tegenover de daling van het aantal verkeersdoden met 190 staat een toename  van het aantal ernstig gewonden tussen 2006 en 2015 met ruim 5000. Hierdoor neemt het aandeel van de immateriële kosten in de totale maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid toe.

Verdieping en verklaring


Globale verdeling van maatschappelijke kosten verkeersonveiligheid over diverse kostenposten. Bron: De Wit en Methorst (2012); bewerking KiM (middeling tussen jaren 2003, 2006, 2009).


  • De maatschappelijke kosten van de verkeersonveiligheid voor 2015 zijn een ruwe schatting gebaseerd op De Wit en Methorst (2012). Voor 2015 is de inschatting van deze kosten gebaseerd op de aantallen doden, ernstig gewonden, licht gewonden en ongevallen met uitsluitend materiële schade en de kosten per letselcategorie. Problematisch is dat recente informatie ontbreekt over het aantal ernstig en licht gewonden en het aantal ongevallen met uitsluitend materiële schade. Daarom is in de raming van deze aantallen rekening gehouden met marges waarbij een onder- en bovengrens van +/-10 procent is verondersteld. De kosten per letselcategorie zijn gecorrigeerd voor inflatie.
  • Overigens is de raming mogelijk nog aan de lage kant doordat het productieverlies als gevolg van tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid is onderschat (De Wit & Methorst, 2012). De omvang van deze onderschatting bedraagt mogelijk 0,5 miljard euro. Daarnaast zijn in de raming geen immateriële kosten voor licht gewonden verdisconteerd (SWOV, 2014b), wat zou kunnen uitkomen op een onderschatting van ongeveer 1,5 miljard euro.

Achtergrond


ODF-bestanden Veiligheid en Milieu


Gebruikte afkortingen