Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verkeersveiligheid en Milieu

Vrachtverkeer over de weg is per tonkilometer even schoon geworden als de binnenvaart voor NOx en fijn stof, maar niet voor CO2

Vrachtverkeer over de weg is per tonkilometer even schoon geworden als de binnenvaart voor NO<sub>x</sub> en fijn stof, maar niet voor CO<sub>2</sub>

Vrachtverkeer over de weg is per tonkilometer even schoon geworden als de binnenvaart voor NOx en fijn stof, maar niet voor CO2

Toelichting


Ontwikkeling van de NOx-, PM10- en feitelijke CO2-emissies in gram per tonkilometer op Nederlands grondgebied van vrachtvervoer met vrachtauto’s, dieseltreinen en binnenvaart, 2005-2015. Bron: CBS (2016) en Emissieregistratie (2016); bewerking KiM.


  • De emissies per tonkilometer van NOx en fijn stof (PM10) door vrachtwagens zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. De emissies per tonkilometer door binnenvaart en spoor laten in dezelfde periode een veel geringere daling zien. Inmiddels stoot het vrachtwagenpark per tonkilometer evenveel NOx en fijn stof (PM10) uit als het park van binnenvaartschepen. Als alleen de uitlaatemissies van fijn stof worden bekeken, is het vrachtwagenpark zelfs schoner dan de binnenvaart. Dit betekent dat de vrachtwagenmotoren inmiddels gemiddeld schoner zijn per tonkilometer dan de motoren van binnenschepen. Alleen vervoer met dieseltreinen is nog steeds schoner.
  • De dalingen van de NOx- en PM10-uitstoot door vrachtauto’s zijn het gevolg van de Europese normen voor uitlaatemissies (Euronormen) (zie ook Achtergrond 'Ontwikkeling kilometrage en emissies bij vrachtauto’s'). Deze normen gelden voor nieuwe vrachtwagens. Slijtagestof van vrachtwagens wordt niet gereguleerd met normen; de omvang ervan is in grote lijnen evenredig met het aantal gereden kilometers. Ook voor (nieuwe) motoren van binnenvaartschepen bestaan Europese normen. Vrachtwagens worden gemiddeld sneller vervangen dan binnenvaartschepen, waardoor aanscherpingen van de normen daar sneller een effect laten zien in het totale park (Moorman, 2015).
  • De CO2-uitstoot van vrachtwagens is per tonkilometer gemiddeld ruim twee keer zo hoog als van binnenvaart en ruim vier keer zo hoog als van dieseltreinen. Er bestaan (nog) geen Europese uitlaatnormen voor de CO2-uitstoot van vrachtwagens, zoals die wel bestaan voor personen- en bestelauto’s. In de uitstoot van CO2 per tonkilometer is bij alle drie de modaliteiten in de periode 2005-2015 weinig veranderd.

Achtergrond


ODF-bestanden Veiligheid en Milieu


Gebruikte afkortingen