Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verkeersveiligheid en Milieu

Maatschappelijke milieukosten van verkeer in 2015 met 7 miljard euro op hetzelfde niveau als in 2014

Maatschappelijke milieukosten van verkeer in 2015 met <span style="display:inline-block;">7 miljard</span> euro op hetzelfde niveau als in 2014

Maatschappelijke milieukosten van verkeer in 2015 met 7 miljard euro op hetzelfde niveau als in 2014

Toelichting


Maatschappelijke kosten van milieueffecten door het verkeer in miljarden euro, prijspeil 2010. Bron: KiM, op basis van emissiedata gecombineerd met kosten per eenheid emissie in Schroten et al. (2014). De emissiedata voor 2015 zijn voorlopig.


  • De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met de milieueffecten door het verkeer, daalden tussen 2005 en 2015 sterk, met 27 procent. Vooral de kosten van luchtvervuiling (NOx, PM10, SO2) daalden, in lijn met de dalende emissietrends. Ten opzichte van 2014 is de daling zeer klein (0,1 miljard euro). Deze daling wordt veroorzaakt door geringe dalingen in de emissies van SO2 en PM10.
  • In 2015 was het aandeel van de verschillende wegmodaliteiten in de geluidkosten van het wegverkeer als volgt: personenauto’s 39 procent, bestelauto’s 8 procent, vrachtauto’s 15 procent, bussen 6 procent, motorfietsen 7 procent en brommers 25 procent. Ten opzichte van 2005 zit de belangrijkste verschuiving in de bijdrage van brommers (+10 procentpunt). Het aantal met brommers gereden kilometers is sinds 2005 veel sterker gegroeid (86 procent) dan dat van de andere wegmodaliteiten. Bij de andere modaliteiten is het aandeel in de geluidkosten sinds 2005 licht gedaald of gelijk gebleven.
  • Bij de kostenberekening voor geluid is gerekend met gemiddelde kosten per voertuigkilometer van de verschillende wegmodaliteiten. Hierbij is geen rekening gehouden met maatregelen die geluidhinder op specifieke locaties verminderen, zoals woningisolatie en geluidschermen. De kostenstijging tussen 2005 en 2015 is dan ook puur een gevolg van de groei van het wegverkeer in die periode. Deze groei was niet bij alle wegmodaliteiten even sterk.
  • Het begrip IPCC wordt toegelicht in Achtergrond 'Begrippenkader'. De kosten per eenheid emissie zijn te vinden in Achtergrond 'Maatschappelijke milieukosten per eenheid'.
Gebruikte afkortingen